ชื่อแนวโน้มคะแนน
CHAYO ขึ้น 7/7
ANAN ขึ้น 6.5/7
VCOM ขึ้น 6.5/7
SAWANG ขึ้น 6/7
LPN ขึ้น 6/7
GLOW ขึ้น 6/7
GLOBAL ขึ้น 6/7
PRINC ขึ้น 6/7
OCEAN ขึ้น 6/7
SSF ขึ้น 5.5/7
TRUE ลง -6.5/7
SE ลง -6.5/7
TMC ลง -6.5/7
ATP30 ลง -6.5/7
TAKUNI ลง -6.5/7
TPCH ลง -6.5/7
PLANET ลง -6.5/7
MGT ลง -6.5/7
VGI ลง -7/7
TNH ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
DOD Sideway 0
INSURE Sideway 0.94
QTC ลง 6.26
SRICHA ลง 8.31
BTNC ซึมลง 9.57
RP ลง 10.93
PPP ลง 11.73
CFRESH ลง 12.82
TCCC ลง 13.58
MBKET ลง 13.76
EPCO ซึมขึ้น 64.31
SSF ขึ้น 64.47
EMC Sideway 65.7
META ซึมขึ้น 65.93
SELIC ซึมขึ้น 66.55
LPN ขึ้น 66.69
GLOW ขึ้น 67.09
RAM Sideway 68.25
VCOM ขึ้น 69.67
CHAYO ขึ้น 69.85