ชื่อแนวโน้มคะแนน
PPP ขึ้น 7/7
LH ขึ้น 7/7
SBPF ขึ้น 7/7
PPF ขึ้น 7/7
SABINA ขึ้น 6.5/7
TPCORP ขึ้น 6.5/7
IHL ขึ้น 6.5/7
SMIT ขึ้น 6.5/7
AP ขึ้น 6.5/7
CPN ขึ้น 6.5/7
TLGF (XD)ลง -6.5/7
BCP ลง -6.5/7
EPCO ลง -6.5/7
THCOM ลง -6.5/7
ICHI ลง -6.5/7
AIRA ลง -6.5/7
APCO (XD)ลง -6.5/7
QLT ลง -6.5/7
BIZ ลง -6.5/7
AMATAV ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
MIPF Sideway 0
TBSP (XD)ลง 4.2
HPF ลง 9.21
CPTGF ลง 9.56
GVREIT ลง 11.19
THE ลง 12.76
SPF ลง 15.02
MODERN ลง 15.56
SNP ลง 16.04
OHTL Sideway 16.45
OISHI ซึมขึ้น 69.15
FE ซึมขึ้น 69.25
NEWS ซึมขึ้น 69.9
GCAP ซึมขึ้น 70.12
COL ซึมขึ้น 70.35
ESTAR ขึ้น 70.97
IHL ขึ้น 71.3
AP ขึ้น 71.38
SVOA ขึ้น 72.25
NEW ซึมขึ้น 72.43