ชื่อแนวโน้มคะแนน
TIPCO ขึ้น 7/7
SVOA ขึ้น 7/7
SPA ขึ้น 7/7
TPIPP ขึ้น 7/7
MINT ขึ้น 6.5/7
PM ขึ้น 6.5/7
BTNC ขึ้น 6.5/7
INSURE ขึ้น 6.5/7
HFT ขึ้น 6.5/7
PATO ขึ้น 6.5/7
VIBHA ลง -6/7
POST ลง -6/7
NYT ลง -6/7
AIRA ลง -6/7
SALEE ลง -6/7
NCL (XW)ลง -6/7
TIW ลง -6.5/7
SMM ลง -6.5/7
HPF ลง -6.5/7
TREIT ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
MIPF Sideway 0
TREIT ลง 10.36
SSSC Sideway 10.4
FUTUREPF ลง 12.72
ERWPF ลง 15.91
PE ลง 17.54
NMG Sideway 22.02
HREIT ลง 23.02
QHPF ซึมลง 25.17
NEWS ซึมลง 26.57
ERW ขึ้น 75.49
NKI Sideway 75.51
VGI ขึ้น 75.85
BAFS ขึ้น 76.17
PLE ขึ้น 76.25
ASAP ขึ้น 77.04
ABPIF ขึ้น 77.23
PATO ขึ้น 77.62
BROCK ขึ้น 77.77
GC ซึมขึ้น 78.39