ชื่อแนวโน้มคะแนน
SPCG ขึ้น 7/7
TOP ขึ้น 7/7
NC ขึ้น 6.5/7
KTB ขึ้น 6.5/7
TMD ขึ้น 6.5/7
TOPP ขึ้น 6.5/7
AMC ขึ้น 6.5/7
PAP ขึ้น 6.5/7
PPS ขึ้น 6.5/7
S & J ขึ้น 6/7
AJD ลง -6.5/7
ICHI ลง -6.5/7
AUCT ลง -6.5/7
FOCUS ลง -6.5/7
ILINK ลง -6.5/7
UEC ลง -6.5/7
LDC ลง -6.5/7
TRITN ลง -6.5/7
VIH ลง -7/7
APCO ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
MGT Sideway 0
SE Sideway 7.47
ETE Sideway 10
RAM ลง 14.28
HPF (XN)ลง 14.78
CBG ลง 17.25
THAI ลง 18.23
DTCPF (XN)ลง 23.07
RML ลง 23.1
THREL ซึมลง 23.46
S & J ขึ้น 75.36
BFIT ขึ้น 75.37
COLOR ซึมขึ้น 75.83
AMC ขึ้น 76.21
NOK ซึมขึ้น 76.53
KKP ซึมขึ้น 76.55
BAT-3K ซึมขึ้น 77.21
PPM ขึ้น 78.33
THIP ขึ้น 79.08
TOPP ขึ้น 79.29